Access

Nishijin no Yado

573, Kitanogomoncho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 602-8214